Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2018
Hình ảnh

Một số ví dụ về các công ty bảo hiểm chuyển đổi số và insurtech khác trên toàn cầu

Hình ảnh

Insurtech (Công nghệ bảo hiểm): Định nghĩa, phân loại, xu hướng, và tác động tới các đơn vị bảo hiểm trong ngành

Hình ảnh

Zhong An (bảo hiểm Trung An): nền tảng sinh ra cho chuyển đổi số ngành bảo hiểm Trung Quốc

Hình ảnh

Ping An Insurance (Bảo hiểm Bình An) và Hành trình số hóa tiên phong ở Trung Quốc