• View
Hình ảnh

Một số ví dụ về các công ty bảo hiểm chuyển đổi số và insurtech khác trên toàn cầu

Hình ảnh

Insurtech (Công nghệ bảo hiểm): Định nghĩa, phân loại, xu hướng, và tác động tới các đơn vị bảo hiểm trong ngành

Hình ảnh

Zhong An (bảo hiểm Trung An): nền tảng sinh ra cho chuyển đổi số ngành bảo hiểm Trung Quốc

Hình ảnh

Ping An Insurance (Bảo hiểm Bình An) và Hành trình số hóa tiên phong ở Trung Quốc

Hình ảnh

Hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ thị trường bảo hiểm Trung Quốc

Lưu trữ

Biểu mẫu liên hệ

Gửi