• View
Hình ảnh

Giải thích về Các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) & AI Tạo sinh (GenAI)

Hình ảnh

Gartner Dự báo 10 Công nghệ chiến lược hàng đầu năm 2024 và xa hơn

Hình ảnh

14 dự báo về dữ liệu cho tăng trưởng doanh nghiệp năm 2023

Hình ảnh

Gartner Dự báo 10 Xu hướng Công nghệ Chiến lược hàng đầu năm 2023

Hình ảnh

Webinar: Tăng tốc chuyển đổi số Tăng Doanh thu, Giảm Chi Phí

Hình ảnh

10 Dự đoán Công nghệ Chiến lược của Gartner cho năm 2022 và xa hơn

Hình ảnh

Webinar "Resilient Leadership through the pandemic"

Hình ảnh

Câu chuyện quản lý tiêm vắc xin ở Singapore và bài học cho Việt Nam

Lưu trữ

Biểu mẫu liên hệ

Gửi